పంచాంగం.. 10.03.18

శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి బ.అష్టమి ఉ.7.00 వరకు

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం మూల పూర్తి (24గంటలు)

వర్జ్యం ప.1.25 నుంచి 3.10 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.6.14 నుంచి 7.50 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…ఉ.9.21గంటలకు మేషలగ్నంలో ఉపనయన,

వివాహ, అక్షరాభ్యాసాలు.

తిరిగి రా.7.25గంటలకు కన్యాలగ్నంలో వివాహాలు.